Informacje dla Akcjonariuszy


PAZDROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ul. Adama Branickiego 9/159, 02-972 Warszawa

KRS: 0000473162

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 9512370466

REGON: 14681676000000

Kapitał zakładowy 50 000,00 złotych wpłacony w całości


PAZDROWSKI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.1798) przewidującej obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych Zarząd podjął działania mające na celu dostosowanie do nowych regulacji.

Zgodnie z treścią ustawy z dniem 1 stycznia 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez PAZDROWSKI Spółka komandytowo-akcyjna w formie papierowej, a moc prawną uzyskają wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy, prowadzonym w formie cyfrowej przez profesjonalny podmiot zewnętrzny uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

W rejestrze zostaną ujawnieni akcjonariusze wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji, w związku z tym konieczne będzie złożenie przez akcjonariuszy odcinków zbiorowych akcji oraz podanie danych koniecznych do rejestracji.

Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy zostanie wybrany przez Walne zgromadzenie akcjonariuszy. W związku z sytuacją epidemiczną i na podstawie ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875) terminy dotyczące obowiązkowej dematerializacji uległy przesunięciu, w związku z powyższym umowa o prowadzenie Rejestru przez wybrany podmiot zostanie zawarta do 30 września 2020 roku.

Po zawarciu umowy o prowadzenie Rejestru do Akcjonariuszy Spółki zostaną przesłane pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji. Wezwania będą przesyłane w sposób właściwy do zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Komunikaty kierowane do Akcjonariuszy, w tym informacje o kolejnych wezwaniach, będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej w miejscu przeznaczonym do komunikacji z Akcjonariuszami.


Warszawa, dnia 28 września 2020 r.

PAZDROWSKI SPÓŁKA

KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ul. Adama Branickiego 9 lok. 159

02-972 Warszawa/

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą PAZDROWSKI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polski S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Adama Branickiego 9 lok. 159, 02-972 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 17.00.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji będzie kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Informacje o wezwaniach zostaną także udostępnione na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Jednocześnie informuję, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Po dniu 31 marca 2021 r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 r.

________________________

Komplementariusz Spółki

Jan Pazdrowski

Katarzyna Smólska

20.10.2020 r.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) Zarząd spółki PAZDROWSKI Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że 19 października 2020 r. do akcjonariuszy Spółki zostały przesłane pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Adama Branickiego 9 lok. 159, 02-972 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 17.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

09.11.2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) Zarząd spółki PAZDROWSKI Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że 9 listopada 2020 r. do akcjonariuszy Spółki zostały przesłane pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Adama Branickiego 9 lok. 159, 02-972 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 17.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

30.11.2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) Zarząd spółki PAZDROWSKI Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że 30 listopada 2020 r. do akcjonariuszy Spółki zostały przesłane pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Adama Branickiego 9 lok. 159, 02-972 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 17.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

21.12.2020

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) Zarząd spółki PAZDROWSKI Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że 21 grudnia 2020 r. do akcjonariuszy Spółki zostały przesłane pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Adama Branickiego 9 lok. 159, 02-972 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 17.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.