Informacje dla Akcjonariuszy


PAZDROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ul. Adama Branickiego 9/159, 02-972 Warszawa

KRS: 0000473162

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 9512370466

REGON: 14681676000000

Kapitał zakładowy 50 000,00 złotych wpłacony w całości